کارفرما :شركت دریاپالا
کارفرمای اصلی طرح :شرکت مهندسی و توسعه گازایران
محل پروژه:استان قم / پارچین
زمینه پروژه:خطوط لوله انتقال نفت و گاز
ظرفیت :130 کیلومتر خط لوله 56 اینچ گاز
مدت قرارداد:3 ماه

خدمات ارائه شده :

طراحی پایه، تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه، مهندسی ارزش

شرح پروژه :

مسیر یابی، نقشه برداری، مطالعات خاکشناسی و طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC خط لوله تقویتی پنجم تهران که از خط هشتم سراسری واقع در محمدیه قم شروع و به خط 48” شمال و شمال شرق واقع در ایستگاه دریافت پارچین تهران متصل می شود.
پروژه در دو گستره 71.5 و 58.5 کیلومتری انجام می گردد.