کارفرما : شركت بونیز سازه
کارفرمای اصلی طرح : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
محل پروژه: استان خوزستان،لرستان / سبزآب ، پلدختر
زمینه پروژه: خطوط لوله انتقال نفت و گاز
طول خط لوله : 101 کیلومتر
مدت قرارداد:4ماه

خدمات ارائه شده :

صحه گذاری طراحی پایه، طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید، تهیه مدارک As built و Final Book  تجهیزات، خدمات کنترل پروژه

شرح پروژه :

جایگزینی خط لوله 16 اینچ موجود با خط 20 اینچ جدید
انتقال ایستگاه توپک رانی موجود
احداث ایستگاه توپک رانی جدید