کارفرما :مشارکت انهار – آریا پیشرو قرن
کارفرمای اصلی طرح :شرکت مهندسی و توسعه گازایران
محل پروژه: ا استان فارس/ ارسنجان
زمینه پروژه: خطوط لوله انتقال نفت و گاز
ظرفیت : 110 میلیون متر مکعب در روز
مدت قرارداد: 15 ماه

خدمات ارائه شده :

صحه گذاری طراحی پایه، طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید، تهیه مدارک As built و Final Book  تجهیزات، خدمات کنترل پروژه

شرح پروژه :

ایستگاه تقویت فشار گاز شامل 4 عدد توربو کمپرسور