کارفرما :شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
محل پروژه: استان اصفهان/ پتاوه        استان فارس / جهرم
زمینه پروژه: بهینه سازی مصرف انرژی
ظرفیت : تولید 12 مگا وات برق در ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه 10
               تولید 30 مگا وات برق در ایستگاه تقویت فشار گاز جهرم 4
مدت قرارداد: 6  ماه

خدمات ارائه شده :

طراحی پایه ،  برآورد مناقصه و تهیه اسناد مناقصه EPC

 

شرح پروژه :

به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی زیست محیطی ، سیکل ترکیبی آب در ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه 10 و سیکل ORC در ایستگاه تقویت فشار گاز جهرم جهت بازیافت انرژی حاصل از گازهای خروجی از دودکش توربین های گاز در نظر گرفته شده است. مدلسازی سیکل ترکیبی ، بررسی جانمایی تاسیسات لازم جهت بازیافت انرژی ، طراحی و تعیین مشخصات تجهیزات، تعیین Utility  های مورد نیاز و طراحی سیستم های مورد نیاز جهت تامین آنها ، مطالعات ایمنی، مطالعات مالی و اقتصادی ، برآورد قیمت و تهیه اسناد مناقصه EPC  در طی این پروژه انجام می گیرد.