مشاور کارفرما :شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
کارفرمای اصلی طرح : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
محل پروژه:استان فارس/ شهرستان لامرد
زمینه پروژه:خطوط لوله انتقال نفت و گاز
ظرفیت :107 میلیون متر مکعب در روز
مدت قرارداد: 30 ماه

خدمات ارائه شده :

مهندسی، خرید و اجراء به صورت مشارکت با شرکت سکاف

شرح پروژه :

انجام خدمات بررسی و تایید طراحی پایه ، انجام طراحی تفصیلی ، خدمات مهندسی خرید کالا ، تامین کلیه مصالح اختصاصی و تجهیزات مورد نیاز پروژه (Materials & Equipment) ابزار اختصاصی و عمومی احداث تاسیسات تقویت فشار گاز شهید کبیری لامرد ( شماره 1 خط هفتم سراسری) به روش EPC.