کارفرما : شرکت پژوهش و پالایش رادمان
کارفرمای اصلی طرح : شرکت مهندسی و توسعه گازایران
محل پروژه: استان اصفهان/ پل کله
زمینه پروژه: خطوط لوله انتقال نفت و گاز
ظرفیت : 60 میلیون متر مکعب در روز
مدت قرارداد: 15 ماه

خدمات ارائه شده :

  صحه گذاری طراحی پایه، طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید، تهیه مدارک As built و Final Book تجهیزات، خدمات کنترل پروژه

شرح پروژه :

ایستگاه تقویت فشار گاز شامل 3 عدد توربو کمپرسور