کارفرما : مشارکت سکاف و توسعه صنعت انرژی هرمزان
 کارفرما اصلی طرح : شرکت مهندسی و توسعه گازایران
محل پروژه : استان سمنان/ آرادان
زمینه پروژه: خطوط لوله انتقال نفت و گاز
ظرفیت : 60 میلیون متر مکعب در روز
مدت قرارداد : 16 ماه

خدمات ارائه شده :

صحه گذاری طراحی پایه، طراحی تفصیلی، خدمات مهندسی خرید، تهیه مدارک As built و Final Book  تجهیزات، خدمات کنترل پروژه

 

شرح پروژه :

ایستگاه تقویت فشار گاز شامل 3 عدد توربو کمپرسور