کارفرما : شرکت بونیز سازه
 کارفرما اصلی طرح : شرکت پترو اولفین فن آوران
محل پروژه:استان خوزستان/ ماهشهر
زمینه پروژه: پتروشیمی
ظرفیت :ساخت دو مخزن به ظرفیت 50،000 تن
مدت قرارداد: 18 ماه

خدمات ارائه شده :

مهندسی طراحی و تامین کالا و ساخت و نصب به صورت مشارکت دریاپالا انرژی و  بونیز سازه

 

شرح پروژه :

در این پروژه دو مخزن روزمینی در سایت پتروشیمی پترو اولفین واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر جهت ذخیره سازی متانول احداث خواهد شد. ظرفیت اسمی هر مخزن 50000 تن است و مخازن از نوع Internal Floating  Roof می باشند. جریان ورودی به مخازن از خط لوله صادراتی متانول به قطر 12 اینچ تامین خواهد شد. همچنین، خط لوله خروجی از مخازن به قطر 26 اینچ به منظور صادرات و خوراک واحدهای دیگر درنظر گرفته شده است.