گستره  فعالیت دریاپالا انرژی بر اساس پروژه های انجام شده ، پروژه های در حال انجام و اساسنامه شرکت به شرح زیر  می باشد:

مطالعات امكان سنجي(Feasibility Study) 

امکان پذیری و توجیه پذیر بودن طرح/پروژه ها با استفاده از آخرین اطلاعات روز  و با بررسی اجزای اصلی و تحلیل پیامدهای پروژه در حوزه های زیر توسط شرکت دریاپالا انرژی قابل انجام می باشد:

 • مطالعات بازار
 • مطالعات بررسی و انتخاب محل
 • امکان سنجی فنی
 • امکان سنجی اقتصادي
 • امکان سنجی سازمانی و قانونی
 • آماده سازی طرح توجیهی
 • شناسایی و بررسی فرصتها
 • ارائه گزارشات ارزيابي فنی اقتصادی
طراحی مفهومی (Conceptual Design)

در این مرحله فرآیندهای اصلی و کارکرد سیستم های عمده تشکیل دهنده طرح/پروژه توسط شرکت دریاپالا انرژی تعیین و بیش از یک گزینه برای برآورده ساختن هدف طرح/پروژه پیشنهاد می گردد و در نهایت با انجام مجدد بخشی از مطالعات امکان سنجی در صورت نیاز، گزینه برتر مشخص می گردد.

خدمات مهندسی پایه (Basic Engineering) و تهیه اسناد FEED[1]

مهندسی پایه بخشی از فرآیند طراحی است که طی آن بر مبنای سیمای کلی طرح/پروژه که در مرحله طراحی مفهومی مشخص شده است و با بررسی کامل و میدانی و انجام محاسبات مهندسی، مشخصات اجزای اصلی طرح/پروژه تعیین می شود. در این مرحله فرآیندها به روشنی تعیین و کارکردهای اصلی تمامی سیستم های تشکیل دهنده طرح/پروژه مشخص می گردد. در صورت نیاز کارفرما به سفارش گذاری تجهیزات قبل از انجام طراحی تفصیلی،  دریاپالا انرژی اسناد FEED طرح/پروژه را نیز تهیه خواهد نمود.

خدمات مهندسي تفصيلي (Detail Engineering )

محاسبات نهایی ، تهيه نقشه های اجرایی و ساخت، نهایی نمودن مشخصات فني و ساير اسناد و مدارك مهندسي در مرحله مهندسی تفصیلی صورت می پذیرد.  همچنین در صورت نیاز کارفرما ، در این مرحله صحه گذاری مدارک مهندسی پایه و انجام تغییرات مورد نیاز قابل انجام می باشد.

خدمات مهندسي خريد(Procurement Engineering)  

خدمات زیر در مرحله مهندسی خرید توسط شرکت دریاپالا انرژی قابل ارائه می باشد:

 • تهيه مدارک درخواست خريد(MR) اجزاء سيستم ها
 • بررسي پيشنهادات فني پيشنهاددهندگان و مذاكره جهت رفع ابهامات و اشكالات فني
 • ارزیابی فني پيشنهادات سازندگان ( Technical Bid Analysis)
 • بررسي مدارك دريافت شده از سازندگان و فروشندگان منتخب
 • بررسی مدارک حين ساخت سازندگان و حصول اطمینان از برآورده شدن الزامات پروژه
 • تهيه و تدوین كتابچه نهايي مهندسي
 • تهيه و تدوين دستورالعملهاي بهره برداري
 
تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه و برگزاری مناقصات
شرکت دریاپالا انرژی خدمات زیر را در این زمینه به کارفرمایان محترم ارائه می نماید:
 • آماده سازی اسناد مناقصه
 • آماده سازی اسناد فنی
 • آماده سازی اسناد مناقصه
 • آماده سازی اسناد فنی قراردادی تکمیلی
 • برگزاری مناقصات
 • ارائه دعوتنامه
 • معرفی پروژه
 • مذاکرات قراردادی و فنی
 • آماده سازی مدل ارزیابی
 • بررسي و ارزيابي پيشنهادها
 • ارزیابی پیشنهادات فنی
 • ارزیابی پیشنهادات مالی و بازرگانی
 • گزارش نهایی
 • هدایت مذاکرات قراردادی
 • همکاری با کارفرما برای مذاکره و عقد قرارداد با برنده مناقصه
 

نظارت عالیه و کارگاهی

 • فرایند نظارت کارگاهی به عنوان مجموعه فعالیتهایی که در اجرای پروژه ها برای حصول اطمینان از کفایت کمیت و کیفیت  کارهای در دست اقدام صورت می پذیرد، اهمیت بسیار زیادی دارد. در مرحله اجرای پروژه ها، تیم دستگاه نظارت متشکل از مهندسان و متخصصان با تجربه در محل اجرای پروژه مستقر شده و بر اساس نقشه ها و مدارک فنی طراحی شده مرتبط با اجرا و با استفاده از چک لیستهای نظارتی بر فعالیتهای اجرایی بطور مداوم نظارت داشته تا ازصحت و کفایت فعالیتها اطمینان حاصل نمایند. شرکت مهندسی دریاپالا انرژی کلیه عملیات اجرایی را مطابق قرارداد منعقده با پیمانکار و نقشه ها   و مشخصات فنی و طبق نظر کارفرما نظارت می نماید.

  خدمات مهندسي كارگاهي که توسط این مهندس مشاور ارائه مي گردد شامل موارد زير مي باشد:

  • تامين نيروي انساني مجرب و اعزام آنها به سایت ها متناسب با پيشرفت عمليات ساختمان و نصب

  • برقراري ارتباط و هماهنگي با بخش طراحي به نمايندگي از كارفرما جهت حل مسائل و مشكلات طراحي

  • حصول اطمينان از در اختيار داشتن آخرين ويرايش مدارك در كارگاهها

  • تصميم گيري در مورد تغيير كارهاي مهندسي پیش آمده ضمن انجام خدمات

  • بررسي و تغييرات احتمالي در نقشه ها و مشخصات فني با توجه به ضرورتهاي اجرايي

  • بررسي و تاييد نقشه ها و مدارك اصلاحي درجهت تطبيق با يافته ها و شرايط جديد و تامين نيازهاي برنامه زماني

  • بررسي و تاييد نقشه هاي تكميلي تفصيلي و نقشه جزئيات اجرايي

 

همکاری در پروژه های طرح و ساخت (EPC)

تمرکز پروژه های EPC  بر برنامه ریزی، کنترل، سرعت بخشیدن به فعالیت های همزمان و حفظ کیفیت اجرای قرارداد  می باشد. شرکت مهندسی دریاپالا انرژی با در نظر گرفتن این موارد در پروژه های EPC به صورت انجام خدمات طراحی  و مهندسی،  مشارکت در تامین ، مشارکت در اجراء، دفتر فنی و… مشارکت می نماید.

 

کنترل مهندسی اسناد و مدارک پیمانکاران

بازنگری و کنترل مدارک طراحی بخش مهم و تاثیر گذاری در فرایند طراحی و مهندسی پروژه ها را تشکیل می دهد که به منظور حصول اطمینان از تامین الزامات قرارداد و رعایت نرم ها و استانداردهای مرجع انجام می شود. شرکت مهندسی دریاپالا انرژی به عنوان مشاور کارفرمایان با شناخت و تسلطی که بر الزامات فنی و استانداردهای مرتبط دارد این فرآیند را به گونه ای در سازمان خود طراحی و پیاده سازی نموده تا ضمن کنترل دقیق مدارک و اسناد طراحی و اعلام نقطه نظرات اصلاحی به پیمانکاران با اتخاذ تصمیمات فنی و ارائه راهکارهای فنی جایگزین از ایجاد تاخیر در روند فعالیتهای مهندسی و یا تحمیل هزینه های نابجا به پروژه و کارفرما پرهیز گردد.

 

مدیریت طرح (MC)

شرکت دریاپالا انرژی به نمايندگي از طرف كارفرما (مجري طرح) مسئوليت مديريت، كنترل و هماهنگي پروژه‌ها و مراحل اجرايي را بر عهده می گیرد و وظايف خود را در چارچوب روش ها، ضوابط و دستورالعمل هاي کارفرما ارائه می نماید و با اعمال مديريت مستقيم و روزانه بر عوامل اجرايي در مقابل كارفرما مسئوليت صحت انجام كيفي و كمي كار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه‌هاي اوليه عهده دار می گردد. همچنين بررسي و اظهارنظر در مورد روشهاي اجرا ، پيشنهاد روش مطلوب، تفكيك خدمات و عمليات طرح به پروژه‌ها و فعاليتهاي مختلف، تعيين فصل مشترك آنها با توجه به روش انتخاب شده ، تعيين روش گردش كارها، ايجاد و حفظ هماهنگي بين فعاليتهاي طرح و عوامل اجرايي، اعلام تغییرات احتمالی نسبت به طرح اصلی، در مدیریت طرح انجام می پذیرد. خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهندسی دریاپالا انرژی بر اساس شرح خدمات مدیریت طرح در 14 حوزه زیر می باشد:

 1. برنامه ريزي
 2. ارجاع کار
 3. مدیریت بر مطالعه و طراحی
 4. مديريت بر تداركات ، ساخت و نصب و خدمات تكميلي
 5. مدیریت کیفیت
 6. مدیریت زمان
 7. مدیریت هزینه
 8. مدیریت ایمنی
 9. مدیریت امور قراردادی
 10. مديريت بر تحويل و خدمات را ه اندازي
 11. مستندسازي
 12. ارزيابي و ارزشيابي
 13. اطلاع رساني
 14. رسيدگي كارشناسي و اظهارنظر در مورد وظايف غيرقابل واگذاري
 

تامین نيروی متخصص

یکی از مسائل سازمانهای دولتی وخصوصی تامین نیروی انسانی متعهد و آموزش دیده می باشد. شرکت مهندسی  دریاپالا انرژی  این توانائی را دارد که افراد متخصص با توانائی مناسب و آموزش دیده را در زمینه های مختلف در اختیار سازمان ها و شرکت های دولتی و غیردولتی قرار دهد و در این راستا به نکات ذیل توجه دارد:

 • توجه خاص به نیاز کارفرما و تخصص های مورد نیاز تصدی پست
 • توجه خاص به نیروی انسانی به عنوان سرمايه هاي اصلي شرکت اعم از نيروی انسانی استخدامی و پیمانی
 • گسترش آموزش به منظور ارتقاء سطح مهارت ،دانش و توانمندي كليه نیروها در بخش تامین نیروی انسانی
 • حفظ و رعايت كرامات انسانی ، ارج نهادن به تلاش انسانها و توسعه روحيه مشاركت و ارایه آموزشهای لازم به افراد