با فشردن دکمه زیر فایل استخدامی را دریافت کرده و پس از تکمیل اطلاعات آن را به ایمیل شرکت یا فرد مربوطه ارسال کنید .
ایمیل : info@daryapalaenergy.com