عضویت در ApEC

عضویت در جامعه مهندسین مشاور

عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران